Blogg

Elever med autism har också drömmar

Elever med autism har också drömmar

Barn och ungdomar med autism (AST) har svårigheter inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga. En del har mycket stora svårigheter på grund av sin funktionsnedsättning och behöver omfattande stöd, medan andra klarar av de flesta utmaningar de ställs inför. Stödbehoven variera mycket från individ till individ.

I Borås stad erbjuder man bl.a. en speciell undervisningsgrupp som kallas för A-resursen och vänder sig till elever i åk 7-9 med autismdiagnos. På gymnasienivå bedrivs stödverksamhet för de med autismdiagnos på bl.a. Sven Eriksson gymnasiet. Verksamheten går under namnet Torget.

Alla dessa initiativ är steg i rätt riktning, men otillräckliga. Detta ser vi främst för de som skall gå sin
Gymnasieutbildning. På grund av personalbrist, lokaler eller ekonomi så har man i praktiken bara möjlighet att erbjuda gymnasieutbildning inom de teoretiska programmen för många av våra elever med AST. Detta är en stark begränsning av det fria skolvalet för denna grupp av elever. Gymnasieskolans Läroplan (2011) kapitel 1 säger klart och tydligt att:

”Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter
att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett
särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning.”

Elever med autism har i realiteten mycket begränsad möjlighet att påbörja gymnasieutbildningar med praktisk eller estetisk inriktning. Detta är särskilt tydligt när det kommer till de yrkesutbildningar som den kommunala gymnasieskolan erbjuder. Betydligt fler av våra ungdomar med AST skulle kunna ta del av dessa utbildningar om det fanns tillräckliga stödstrukturer på plats i den ordinarie undervisningen. Flera föräldrar känner sig tvungna att flytta till andra kommuner, eller söka sig till avlägsna skolor som erbjuder inackordering för att deras barn ska ha chansen till att få en gymnasieexamen.

Därför lämnade Sverigedemokraterna in motionen ”Utöka valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med autism” under 2016, där vi lyfte ovanstående brister. I denna motion ville vi uppdra åt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utreda och komma med förslag på hur man ska förbättra möjligheterna för elever med AST att delta i gymnasieprogram med praktisk och estetisk inriktning i våra kommunala gymnasieskolor.

Under hösten 2016 påbörjade Skolinspektionen en granskning av Borås gymnasieskolor, och den 27 mars i år kom Skolinspektionens hårda dom över hur Borås kommun behandlar våra elever med AST:

”Elever som får sin undervisning på torget garanteras inte att kunna fullfölja hela sin gymnasieutbildning och de förväntas inte heller av huvudmannen att nå en gymnasieexamen. Det händer att elever ges ett reducerat program på grund av att Borås kommun inte kan erbjuda eleven alla de kurser som ingår i det program som eleven antagits till.”

En svidande kritik minst sagt. Skolinspektionen konstaterar vidare att om man inom den ordinarie undervisningen gjorde anpassningar som t.ex. tydlig lektionsstruktur, möjlighet till grupprum, tydliga instruktioner, förlängning av kurser, tillgång till resurspedagoger, så skulle fler av våra AST-elever kunna delta i den ordinarie undervisningen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden valde den 16 maj 2017 att avstyrka vår motion med motiveringen att det redan pågår ett arbete för elever med AST och att detta omfattar elever på alla program i gymnasieskolan. Nämnden ansåg att utredning och förbättringsförslag inte var behövliga.

Den 29 september 2017 är det upp till bevis. Då ska Borås stad redovisa för skolinspektionen vilka åtgärder man genomfört för att avhjälpa de brister som framkommit. Vi får hoppas att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit sig i kragen fram till dess, så att fler av våra elever med funktionsnedsättningen AST kan förverkliga sina drömmar.

Patric Silfverklinga (SD)
Gruppledare SD Borås

Anders Alftberg (SD)                                                                                                                                                                    Skolpolitisk talesman                                                                                                                                                            Ledamot Grundskolenämnden

Niklas Hallberg (SD)
Ledamot Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden